Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
05.2019

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły)

 od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenie szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)

 do 28 czerwca 2019 r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 25 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach,