Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe informacje o udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistycznym wsparciem, mogą być objęte również dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, a więc nie tylko objęte wychowaniem przedszkolnym. Rodzice zawsze mogą zgłosić się do poradni, jeśli w zachowaniu lub funkcjonowaniu dziecka pojawi się coś, co ich zaniepokoi.

W każdej sytuacji przedszkole jak i szkoła są zobowiązane do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach, które opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rodzice w ramach swojej aktywności w szkole mogą:

 • uczęszczać na zebrania klasowe i inne spotkania organizowane w szkole, by mieć bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w klasie dziecka, jak i w całej społeczności szkolnej, do której ono uczęszcza;

 • kontaktować się z nauczycielami indywidualnie i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka;

 • przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka;

 • prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą ich niepokój.

 • Dziecko może otrzymać pomoc jeśli:

 • jest szczególnie uzdolnione;

 • jest dzieckiem z niepełnosprawnością, (słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym itp.).;

 • ma orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne;

 • jest przewlekle chore;

 • ma trudności w adaptacyjne w szkole, związane np. z wcześniejszym kształceniem za granicą lub wychowaniem się w innej kulturze;

 • jest z grupy ryzyka dysleksji lub stwierdzono u niego dysleksję rozwojową;

 • jest uczniem mającym trudności matematyczne;

 • ma zaburzenia komunikacji językowej;

 • ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

 • ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole
  i nauczyciele zdecydują, ze należy mu pomóc- wtedy żaden dokument nie jest potrzebny.

Dla każdego z tych dzieci dyrektor szkoły powołuje zespół, w którego pracach mają prawo uczestniczyć rodzice danego ucznia.

Do zadań zespołu należy:

 • rozpoznanie, jakiego rodzaju pomocy i w jakim zakresie potrzebuje dziecko;

 • zaplanowanie pomocy (form, sposobów o okresów jej udzielania) i stworzenie właściwej dokumentacji, monitorowanie realizacji zaplanowanej pomocy oraz ocena efektywności tej pomocy;

 • podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana
z inicjatywy:

 1. ucznia;

 2. rodziców ucznia;

 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
  z uczniem;

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 5. pomocy nauczyciela.

Rodzic ma tu, do odegrania bardzo ważną rolę. Jest bowiem wymieniony wśród osób upoważnionych do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli dziecko otrzymało:

- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może dotyczyć np.:

 • specyficznych trudności w uczeniu się;

 • szczególnych zdolności;

 • zwolnienia z powodu wady słuchu lub głębokiej dysleksji rozwojowej;

 • wczesnego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

 • innych obszarów funkcjonowania dziecka,

ważne jest jak najszybciej dostarczyć ten dokument do szkoły. Zespół założy dla dziecka kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz opracuje plan działań wspierających.


Dodatkowe informacje dla Rodziców znajdują się w poradniku dla Rodziców „Moje dziecko
w przedszkolu i szkole”.

 

"Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

 

"Moje dziecko w przedszkolu i szkole"